FAQ Hoofdstuk 1

Wat wordt er bedoeld met "Indien Arbobesluit bouwproces niet van toepassing is"?
Het Arbobesluit bouwproces is niet van toepassing als er op het project sprake is van slechts één uitvoerende partij. Dit zal echter slechts zelden voorkomen.


Wat bedoelt men met de term "regio" in de tabel van figuur 1.2.22? En wat bedoelt men daar met [DE-] [RE-]?
Dit is een bedrijfsspecifiek voorbeeld. Met "regio" wordt een regionale vestiging van een groot bedrijf wordt bedoeld. En met DE- en RE- worden demontage en remontage bedoeld.
 

Wanneer moet bij een ondersteuning met Layher een schrikvloer of werkvloer worden aangebracht?
De Richtlijn Steiger bevat geen uitspraak over de valhoogte bij het bouwen van ondersteuningconstructies. Wij houden een valhoogte aan van 2,50 meter, zoals wettelijk is bepaald. In het document van de Arbeidsinspectie [Betonbekisting Uitwerking Inspectiemodule Bekisting montage] dat te downloaden is vanaf de site van VSB, is in overleg met de branche een uitspraak over gedaan. Er staat nl:
1.1.1 Bekistingmontage boven aaneengesloten vloer B30160101 Montage van bekistingconstructies en -elementen op hoogte gebeurt in beginsel boven aaneengesloten (montage)vloeren.

Noot van de Inspectie
Uitsluitend bij direct montagewerk, waarbij de concentratie gericht kan zijn op de valgevaarlijke rand, waarbij niet alleen wordt gewerkt en verder geen risico verhogende omstandigheden aanwezig zijn, kan een interventiecriterium van 3 meter boven een onderliggende (montage)vloer worden aangehouden. Daarboven worden altijd specifieke maatregelen tegen valgevaar genomen. Het genoemde interventiecriterium betreft dus uitsluitend het werken met de bekisting of onderdelen daarvan.

2.2.1 Veilige (de)montage ruimtelijke bekistingondersteuning B30160101 Volledige montagevloer- Een ruimtevakwerk t.b.v. een bekistingondersteuning wordt in beginsel tot een hoger niveau opgebouwd vanaf een volledig gesloten (montage)vloer die valgevaar van de monteurs beperkt tot maximaal 3 meter (zie notitie bij 1.1.1).
Aanbrengen montagevloer - De montagevloeren worden over het volledige oppervlak van de ondersteuningsconstructie aangebracht in een afzonderlijke werkgang waardoor montagewerk en verplaatsen van de montagevloer niet tegelijk worden uitgevoerd. Indien de montagevloeren daarbij worden opgenomen en 'opgestoken/neergelaten' naar een hoger/lager niveau wordt daarbij persoonlijke valbeveiliging gebruikt. Randbeveiliging montagevloer- Collectieve veiligheidsmaatregelen (b.v. voorgetrokken montageleuningen) worden ook langs montagevloeren t.b.v. ruimteondersteuning toegepast.
Montage posities- Bekistingondersteuning wordt niet gemonteerd hangende aan of staande op de traversen of uitsteeksels aan de staanders van de ruimteondersteuning. Er wordt altijd vanaf een (montage)vloer gewerkt.

Belangrijke noot van de Inspectienoot
De hiervoor genoemde collectieve montagebeveiliging dient uiterlijk
01-01-2011 onverkort te worden toegepast. In een overgangsituatie kan indien de toepassing van vangnetten en/of persoonlijke valbeveiliging in een v&g-montageplan werkbaar(!) wordt geregeld vooralsnog van volledige collectieve valbeveiliging worden afgeweken onder de volgende voorwaarden.

 

Kunt u mij zeggen waar ik in uw handboek of online meer informatie kan vinden over (1) de benodigde voorzieningen op lange en/of steile hellende daken en (2) wanneer het werken met persoonlijke valbeveiliging, zoals gordels, is toegestaan?
A De basis is nog steeds Arbo-besluit 3.16.
B Aanvullend (omdat Arbo-besluit 3.16 geen specifieke uitleg geeft over schuine daken) is de EN-NEN 13374 Tijdelijke randbeschermingssystemen, Productspecificatie en Beproevingsmethoden. Dit is een Europese productnorm die niet moet worden gelijkgesteld aan een wettelijke verplichting. Echter: deze norm geeft wel praktische aanknopingspunten voor het risico valbeveiliging op een hellend dak.
C De Abomafoon 4.02 geeft een praktische uitleg hiervan en is dan ook als inhoudelijke basis meegenomen in de Richtlijn Steiger.
D ad B en C: het werken met persoonlijke valbeveiliging als een gordel is eerst toegestaan zodra het toepassen van de collectieve beveiligingsmiddelen niet goed meer mogelijk is, bijvoorbeeld als de collectieve beveiligingsmiddelen zouden ontaarden in een financieel erg dure oplossing: denk hierbij aan het herstellen van een dakgootlek boven op een kerktoren, een steiger omhoog bouwen is dan wel erg duur.
 

Vanaf welke datum is de richtlijn officieel van kracht?
In de Richtlijn Steigers staan enkele minder belangrijke elementen die in 2010 van kracht gaan (opleidingen, aanduidingen van functiebeschrijvingen in de steigerwereld, etc). Globaal is het zo dat de richtlijn door de Arbeidsinspectie gezien wordt als de stand van de techniek aangaande steigers/werken op hoogte; met als gevolg dat de AI de RS gebruikt als uitgangspunt voor haar handhaving. Concreet: de RS is reeds van kracht.


Welke bewijslijst moet ik in huis hebben om er zeker van te zijn geen onnodige boetes van de Arbeidsinspectie op te lopen?
Als u gewoon doet wat de Richtlijn Steigers beschrijft is er geen enkele reden om angst te hebben voor een boete. Boetes komen niet uit de lucht vallen maar worden grosso modo gegeven als een steiger onveilig wordt opgebouwd of gebruikt. Ook al heb je nog zoveel “bewijslijst” liggen, de boete komt toch.
 

Een Duits steigerbedrijf heeft telefonisch contact met ons opgenomen. Het bedrijf werkt regelmatig in Nederland. Ze hebben gehoord, dat Duitse steigerbouwers sinds oktober 2011 in Nederland geen steiger meer mogen oprichten. Klopt dit?
Neen dit klopt niet. De Richtlijn Steiger geldt vanaf 2008 in Nederland als de stand van de techniek op het gebied van steigerbouw en -gebruik. Stand van de techniek is een in Nederland belangrijk wettelijk begrip, voorkomend in de ARBO-Wet: veiligheid, gezondheid en welzijn van (werkgevers en) werknemers, direct resulterend in wettelijk afgedwongen veilige arbeidsmiddelen en wettelijk afgedwongen veilige werkplekken op hoogte. Vanaf 2009 handhaaft SWZ/AI volgens de Richtlijn Steiger. De steigers die door Duitse bedrijven in Nederland worden toegepast, dienen uiteraard aan de inhoud van de Richtlijn Steiger te voldoen, en wel voor het totale proces. Dus

1) berekenen van de steiger,
2) tekenen van de steiger,
3) overdracht van de steiger door de steigerbouwer aan de steigergebruiker,
4) periodieke controle,
5) uitvoering en [de]monteren van de steiger

met de processen van 1 t/m 5 volgens de Richtlijn Steigers. Als de steiger voldoet aan de Richtlijn Steiger, dan gaat SZW/AI ervan uit, dat vermoedelijk tegemoet is gekomen aan de eisen van de vigerende wet- en regelgeving. Het is zeer wel mogelijk, dat SZW/AI vanaf oktober 2011 d.m.v. het inzetten van een strenger regime op het boven weergegeven proces gaat toezien.


Is of komt er een Duitse vertaling van de richtlijn steigers? Ik werk momenteel in de Eemshaven met een aantal Duitse bedrijven en ik merk dat het belangrijk is dat er een officiële vertaling van de richtlijn is om op terug te vallen.
Er is geen Duitse vertaling van de richtlijn steigers. Die komt er vooraleerst ook niet. En we kunnen ons van harte voorstellen dat dit voor u een gemis is.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 1. Inleiding FAQ Hoofdstuk 1