Richtlijn Steigers

Het leveren, verhuren en monteren van een tijdelijke werkplek op hoogte is een specialisme, waaraan ook door de gebruiker, de opdrachtgever én de wetgever hoge eisen worden gesteld. Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op een steiger. Niet alleen moeten zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van die steiger. Ook de Arbowet moet voor wat veiligheid en gezondheid betreft goed worden ingevuld.

Voor een ieder die regelmatig betrokken is bij de bouw of het gebruik van steigers zijn er tot dusverre zeer veel uiteenlopende normen, wetsteksten, voorschriften, veiligheidsbladen en is er cursusmateriaal, waaruit de informatie gehaald moet worden. Veelal informatie uit bronnen die elkaar tegenspreken of anderszins onduidelijkheid in de hand werken.

In Europa worden op centraal niveau normen gehanteerd voor de stalen steiger die vervolgens in alle deelstaten als zodanig als basis dienen voor het bouwen of het gebruik van stalen steigers. Ook de Nederlandse regelgeving verandert. Zo werkt elke branche sinds 2007 aan het tot stand komen van Arbocatalogi, waarbij werkgevers- en werknemerspartijen als uitgangspunt kiezen voor de stand van de techniek. De Richtlijn Steigers geeft daarbij aan hoe met praktische werkmethoden en hulpmiddelen aan de voorschriften van de overheid kan worden voldaan.

Het initiatief voor dit boek werd al eerder genomen. Met het intrekken van het P-blad Steigers in 1996 ontstond een lacune die de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) samen met Bouwend Nederland wensten in te vullen. Het boek is tot stand gekomen in een 10-jarige samenwerking tussen de beide partijen. Circa 60 personen werkten hieraan; de inhoud werd afgestemd met partijen als TNO, universiteiten, het Ministerie van Sociale Zaken, de Arbeidsinspectie, Arbouw en Aboma+Keboma. Daarmee weerspiegelt het boek de enorme inspanning om alle relevante informatie gebundeld te krijgen in één richtlijn. Er is sprake van hoofdstukken die voor het eerst aan het papier werden toevertrouwd.

Op basis van de wens een boek te schrijven dat aansloot bij zowel de Europese als de Nederlandse regelgeving, heeft het boek vorm gekregen in een rekenmodel. TNO Bouw tekende voor de controle op correctheid en compleetheid van het rekenmodel, dit op dringend verzoek van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inhoud van dit boek geeft de stand van de techniek weer. Deze zo belangrijke stand van de techniek verschijnt parallel aan dit boek ook op de website www.richtlijnsteigers.nl. Om te bewerkstelligen dat de regelgeving actueel is én blijft, wordt daar de inhoud van de Richtlijn Steigers voortdurend bijgehouden. In dit kader kan via de website ook commentaar kenbaar worden gemaakt. Bij actualisering van boek en website kan een commissie van deskundigen daarmee rekening houden. Parallel aan de Richtlijn Steigers verschenen bij Arbouw een tweetal A-Bladen.

Met de Richtlijn Steigers hebben VSB en Bouwend Nederland de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijn is specifieker verwoord dan een -noodzakelijkerwijs compact geformuleerde- beleidsregel. VSB en Bouwend Nederland verwachten hiermee dan ook een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan veiligheid, gezondheid én kostenefficiency bij het werken op hoogte met steigers. De toepassing van de richtlijn wordt door beide partijen van harte aangeraden.

Voor wie

Richtlijn Steigers is bedoeld voor Iedereen die (in)direct te maken krijgt met de steiger.Te denken valt aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, schilders, metselbedrijven, installateurs, steigerbouwers, fabrikanten, leveranciers, isolatiebedrijven, scheepsbouwbedrijven, verhuur­bedrijven, (petro) chemische bedrijven, overheden, advies­bureaus, toezichthouders/inspecteurs, onderwijsinstel­lingen, uitzendorganisaties, verzekeringsmaatschappijen.

De richtlijn geeft de stand van de techniek is weer over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. En omdat het handboek bestaat uit een losbladig systeem en de website actief wordt bijgehouden, is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving, normen en de stand van de techniek.

Onderwerpen

Met de Richtlijn Steigers hebben VSB en Bouwend Nederland de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijn is specifieker verwoord dan een -noodzakelijkerwijs compact geformuleerde- beleidsregel. De Richtlijn Steigers geeft steeds de stand van de wetenschap weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren. De steiger kan worden beschouwd als een tijdelijke werkplek voor derden en dus wordt ervan uitgegaan dat steigerbouw een specialisme is...

En hierbij zijn veiligheid en kwaliteit de noodzakelijke uitgangspunten. De volgende onderwerpen worden in de Richtlijn Steigers behandeld:

ALGEMEEN

 • Veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
 • Verantwoordelijkheden en samenwerken.
 • Werkingssfeer.

ONTWERP

 • Steigertypes
 • Standaardconfiguraties
 • Criteria complexe steiger
 • Berekening
 • Tekeningen

WERKVOORBEREIDING

 • Belasten van steigervloeren
 • Ondergrond
 • Verankering
 • Omgeving
 • Opslag en transport
 • Hoeveelheidsbepaling

UITVOERING VAN DE STEIGER

 • Steigervloeren en steigerdelen
 • Diagonalen
 • Leuningen, kantplanken, dakrandbeveiliging
 • Ladders en trappen
 • Afdichten en bekleding
 • Vangvoorzieningen, doorgangen en toegangen
 • Afstand steigervloer tot gevel/object
 • Bouwliften
 • Aarding

OPBOUW,OPLEVERING EN INSPECTIE

 • Valbeveiliging
 • Fysieke belasting
 • Toegangsbevoegdheid en signalering
 • Opleveringsprocedure
 • Afkeurmaatstaven steigermateriaal

GEBRUIK

 • Afspraken met gebruikers
 • Weersomstandigheden
 • Periodieke inspecties

FUNCTIES, KERNTAKEN EN EINDTERMEN

 • Hulpmonteur steigerbouw
 • Monteur steigerbouw
 • Monteur I steigerbouw
 • Voorman steigerbouw
 • Steigerinspecteur

Website en Drukwerk

De website richtlijnsteigers.nl bevat altijd de meest actuele integrale versie van de richtlijn. De website biedt daarnaast uitgebreide zoekmogelijkheden om direct de door u gewenste onderwerpen te vinden. Tevens is het mogelijk om een geprinte versie te bestellen.

Interactief

De website biedt elke betrokkene de gelegenheid om nieuwe inzichten, ideeën en verbeteringen voor te dragen. Een commissie van deskundigen behandelt alle eventuele wetswijzigingen, veranderde normen en nieuwe inzichten periodiek, zodat ook commentaren van bedrijven en betrokkenen daarin kunnen worden meegenomen.

 

Steigertoets

Om steigers te mogen bouwen, is het met ingang van 1 januari 2017 noodzakelijk om geregistreerd te staan in het Centraal Diploma Register voor de steigerbouw. Dat kan wanneer u uw vakbekwaamheid heeft aangetoond. Een van de mogelijkheden daarvoor is het volgen van trainingen/cursussen gecombineerd met relevante praktijkervaring. Maar op welke punten heeft u nog training nodig? Beschikt u al over de nodige kennis of moet u van begin af aan worden getraind. De Steigertoets geeft antwoord. Op de website steigertoets.nl kunt u een intaketoets doorlopen om uw vakkennis van de functie Steigermonteur te toetsen.

Hoe werkt de steigertoets?

De steigertoets omvat vragen uit de 4 hoofdgroepen die bepalend zijn voor uw vakbekwaamheid: Arbeidsomstandigheden Benamingen, eisen, begrippen Monteren / demonteren Beoordelen, Controle, Overdracht Na het doorlopen van de Steigertoets krijgt u direct het eindresultaat van uw toets te zien. In dit overzicht wordt aangegeven welke vragen u goed en welke vragen u fout heeft beantwoord. En bij elk foutief gegeven antwoord wordt eveneens aangegeven wat het goede antwoord had moeten zijn. De steigertoets biedt u snel een prima indicatie of u kunt opgaan voor uw examen of op welke onderdelen u bijscholing nodig hebt.